Beach & Lake

Siah Gav Twin Lakes

Sarab-e Niloufar Lake

Kouh Gol Area

Zarivar Lagoon

Gahar Lake

Ovan Lake

Howz-e Soltan Lake

Tar & Havir Lakes

Parishan Lake

Lake Urumia

Marmishou Lake

Aras Dam Lake

Baroun Dam Lake

Dālāmpar Tourist Area